Třeba jsem jedna ze dvou, třech lidí, kteří nastudovali dokumentaci. Tak jsem se k ní vyjádřila. Záměr zvýšit počet chované drůbeže ve Skovicích.

10.08.2017 09:50

Krajský úřad Středočeského kraje                                                                                                                Ve Vrdech dne 6.8.2017

Odbor životního prostředí a zemědělství

150 21 Praha 5

Zborovská 11

 

 

Věc: Připomínky k zahájenému řízení o vydání Integrovaného povolení pro společnost Výroba krmiv spol.s.r.o., Přívozní 219, 375 01 Týn nad Vltavou, IČO 69551031 pro zařízení „Firma pro chov kuřat Skovice“.

 

V souladu s §8 odst.2 zákona o integrované prevenci zasílám své vyjádření k žádosti firmy Výroba krmiv spol.s.r.o. Zasílám je v řádné lhůtě od zveřejnění na úřední desce Obce Vrdy.

 

Jako první upozorňuji na chyby v dokumentu SZ 166106/2017 KUSK/80. Dokument byl vytvořen v Praze 10.6.2017. Takže poště trvalo více jak měsíc, než ho doručila? Nelze přehlédnout i to, že v rámci jednoho dokumentu se vyskytují zřejmě dvě firmy Výroba krmiv spol.s.r.o., neboť každá má jiné sídlo.

 

Připomínky k žádosti firmy Výroba krmiv spol. s.r.o. o vydání Integrovaného povolení na chov drůbeže v drůbežárně Skovice.

 

Za naprosto zásadní považuji skutečnost, že závěr zjišťovacího řízení s kódem STC 1989 jednoznačně hovoří o tom, že záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a musí být posuzován podle zákona 100/2001 Sb. Nic na tom nemůže změnit Ukončení posuzování tohoto záměru ve fázi vydávání závěru zjišťovacího řízení dle zákona 100/2001 Sb. , ze strany firmy Výroba krmiv spol. s.r.o.. Ani dokument KÚSK 158926/2016/KÚSK. Neboť. Konstatování, že dojde ke zvýšení objemu výroby z 129 dobytčích jednotek na 134,4, tedy k navýšení o 4,2% je údaj zjevně přečtený z kávové sedliny. V žádném dokumentu, kde se povoloval v letech 1967-1970 chov nosnic, se nevyskytuje údaj, kolik nosnic je povoleno chovat ve zmíněných třech halách /navíc to byly v té době haly čtyři stejné „papundeklové“/. V dalších dvou halách je zmíněno množství 5500 ks nosnic na jednu halu. Za naprosto zásadní považuji však údaj KÚSK, že by se mělo ve všech pěti halách chovat po navýšení 134,4 dobytčích jednotek. Jateční hmotnost odchovaných kuřat je uváděna v rozpětí 1,9 kg-2 kg. Množství v jednom výkrmovém cyklu je 84 000 kuřat. Krát dva kg. To je 168 000 kg. Jedna dobytčí jednotka je 500 kg. Tedy má být v jednom výrobním cyklu odchováváno až 336 dobytčích jednotek. Nikoliv 134, jak uvádí kraj ve svém dokumentu. Neuspěje ani odpočet uhynulé drůbeže během odchovu. Úhyn je počítán v objemu 3-4% během celého cyklu. Z tohoto se jednoduše odvodí to, že někdo má enormní zájem na tom, aby se nemusela dělat EIA na tento záměr. Ačkoliv je to u chovů nad 40 000 kusů naprosto normální. Přepočítávání nosnic na brojlery je asi bezpředmětné. 84 000 kusů dvoukilových kuřat rozhodně vyprodukuje stejné množství amoniaku jako nosnice, které možná váží o pár dkg více. Nikde není údaj, na jaké množství DJ /dobytčích jednotek/ bylo vydáno pochybné povolení z let 1968. Bez razítka je II etapa /tedy dvě haly zděné/, které nikdy na rozdíl od ostatních nebyly zbourány.

Považuji za skandální uvádět v žádosti o IP v kolonce posuzování vlivů na životní prostředí zjišťovací řízení pod kódem STC1989. Neboť závěr tohoto zjišťovacího řízení zněl jasně. Záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a musí být posuzován podle zákona 100/2001 Sb. A potom stačí jeden papír z kraje s nesprávnými údaji a celá EIA je jednatelem firmy zastavena? Na základě chybných údajů o počtu DJ v roce 1968 a dnes? Příloha č.3 žádosti. Podle zákona 100/2001 Sb, §4, písmeno c) hovoří jasně. Nesprávný počet DJ musím vnímat jen a pouze jako snahu obejít zákon nesprávnými údaji. Kuře, které váží 0,8 kg před porážkou si nikdo v krámě nekoupí. Za ještě lepší bych považovala výpočet DJ podle váhy naskladňovaných kuřat 40g, to by se potom vlastně nic nechovalo a byl by klid.

 

Připomínky k žádost o Integrované povolení.

Za naprosto skandální považuji to, že v Návrhu závazných podmínek není uvedeno naprosto nic, to by limitovalo firmu v její činnosti. Ani jeden číselný /počet kusů drůbeže/ či slovní údaj. Ani nutnost použití snižujicích technologií, ani způsob odvozu promočeného odpadu /trusu a slámy/, ani to, kam se bude odvážet a jak likvidovat. Znamená to, že firma si může dělat naprosto cokoliv stejně tak jako doposud. Vyrábí bez povolení již několik let, tak by bylo asi zbytečné jí v tom bránit.

 

Etapa II byla stavba haly A a B, zděné budovy, které nikdy nebyly zbourány. V každé bylo povoleno 5 500 ks nosnic! Nedochovala se údajně žádná projektová dokumentace, jen povolení z roku 1967. 21.9.2016 Stavební úřad ve Vrdech vydal pasport stavby. Dne by místo 5 500 nosnic mělo být odchováváno 15 000 kuřat. Což je téměř třikrát více. To jen podtrhuje nesmyslnost tvrzení o 4% navýšení DJ chované drůbeže.

 

Pasport stavby III etapy. Tedy tří hal, které původně byly čtyři. Byly zbourány v neznámém roce. Jisté je, že v roce 2008 byly srovnány se zemí. Později byly vystaveny na stejným základech nové, již pouze tři cihlové budovy. V roce 1968 stavební materiál, ze kterého jsou postaveny haly a dosud neopatřeny fasádou, nevyskytoval. Původní haly byly montované, o čemž svědčí i plánek, který se dochoval. Stejně tak si to pamatují místní starousedlíci. Dokument Stavebního úřadu ve Vrdech ze dne 5.12.2016.

Není doložena kapacita drůbeže, která se v těchto halách mohla od roku 1968 odchovávat. Přesto stavební úřad vydal pasport na na tři haly na chov nosnic a sám si doplnil že budovy jsou určeny pro odchov i kuřat a brojlerů. Tedy zřejmě i pštrosů.

Je zajímavé, že dne 15.5.2016 Stavební úřad ve Vrdech shledal, že firma Výroba krmiv spol. s.r.o. odchovává drůbež v těchto halách neoprávněně. Ještě zajímavější je další postup téhož stavebního úřadu, který zcela změnil svůj názor a vydal pasport na tyto stavby, které jsou čerstvého data, tedy vymlouvat se na to, že neexistuje projektová dokumentace je trapné! Kam stavební úřad zahodil stavební povolení na tyto stavby a projektovou dokumentaci, když ještě v roce 2008 tyto stavby prokazatelně neexistovaly, byly srovnány se zemí /viz foto z katastru nemovitostí – ortofoto. Nebo byl stavební úřad v těchto letech lhostejný k tomu, že na jeho území vyrostly stavby, na které nikdo neměl povolení ani dokumentaci? Že nedisponuje těmito materiály? Ano, je to nesmysl. Neboť 6.1.2012 Stavební úřad ve Vrdech vydal rozhodnutí o dodatečném povolení pro stavbu „Obnova tří hal pro chov kuřat v areálu Drůbežárny Vrdy- Skovice“, spis zn.:181/2011mar. V tomtéž dokumentu pan Martinec píše, že stavba bude upravena a dokončena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Šaur Roman ČKAIT č. 0008333.

Již od května 2012 je prokazatelně bez povolení ve zmíněných halách odchovávána drůbež. Třeba televize Prima. Hovoří se o 100 000 ks. Nikolivo 84 000. A to ještě jedna hala v té době nebyla v provozu. Státní veterinární správa ve svém protokolu SVS/2013/071985-G hovoří o tom, že haly nebyly řádně zaevidovány, nejsou zkolaudovány k chovu zvířat a některé nesrovnalosti byly nalezeny i ve vztahu k počtu vykazovaných zvířat.

Později, 9.6.2015 stavební úřad vydává dodatečné povolení stavby, jenže účel stavby je uskladnění zemědělské techniky, sena, stavby. Měly být odstraněny technologie a sila a zásobníky. Stavební úřad vydal spoustu různých rozhodnutí ohledně těchto staveb. Navzájem si odporují a vyvracejí se.

 

Dvě haly se po vyskladnění budou vyplachovat /mají jímky na odpadní vody/.

Tři haly se budou sice oplachovat technologie, ale odpadní vody se prý vsáknou do podestýlky, která bude následně odvezena. Ve vanách, aby tekutina nevytékala z nákladních vozů? U těchto tří hal má být prováděna suchá dezinfekce.

 

Připomínky k posudku.

1/ Zpracovatel posudku zcela nepochopitelně uvádí průměrnou hmotnost brojlerů 0,8 kg, ačkoliv se jateční hmotnost uváděná v žádost pohybuje od 1,8 do 2 kg. Tento údaj je naprosto zásadní, protože při průměrné hmotnosti jatečních zvířat 1,9 kg nemůže být počet dobytčích jednotek dle údajů uváděných v posudku 134,4 DJ. Jenže drůbež se podle závazných tabulek přepočítává podle koeficientu, že 1 kus drůbeže je 0,0025 DJ, čímž se dostaneme na počet dobytčích jednotek 336. Proč tento rozdíl? Zcela zjevně kvůli tomu, aby se firma Výroba krmiv spol. s.r.o. vyvinila z povinnosti mít zpracovanou velkou EIA /posuzování podle zákona 100/2001 Sb/.

 

2/ Zpracovatel posudku nezaznamenal nesrovnalosti v katastru nemovitostí, kde jsou zaneseny haly /číslo stavby 530/2/, které již dávno nestojí. Stejně tak jako budova v tomto případě by byla označena číslem 6.Viz příloha. Postihl je stejný osud jako haly 3-5, které byly zbourány a později načerno vybudovány. Chcete riskovat, že si firma postaví na základě chyby v katastru zbourané haly, stejně jako to již předvedl jiný vlastník této nemovitosti?

 

3/ Zpracovateli posudku naprosto vůbec nevadí, že haly 3-5 nemají nádrže na odpadovou vodu, přitom píše o stejné technologii úklidu po vyskladnění kuřat a následném vymývaní Wap u všech pěti hal. Kdyby mělo být pravdou to, že se voda vsákne do podestýlky, z podestýlky bude odtékat kontaminovaná voda při odvážení. Budou k tomuto účelu používány vodotěsné vany? Nikde o tomto není zmínka. Stejně tak nikde není uveden údaj, kolik nákladních automobilů bude potřeba na odvezení tohoto odpadu. Přitom počet nákladních automobilů odvážejících drůbež či trus se slámou je jeden ze základních vlivů na životní prostředí.

4/Jestliže se argumentuje tím, že budou použity snižující technologie pro množství čpavku, který chovem drůbeže vznikne, musím se zeptat. Kdo bude kontrolovat to, jestli jsou skutečně používány? V návrhu závazných podmínek o tomto není ani zmínka. Neboť realita bude ovlivněna především rentabilitou, což i autor posudku zmiňuje v souvislosti s čištěním odpadního vzduchu.

5/ Posudek vůbec nezmiňuje, že by měl být trus se slámou odvážen do bioplynky. Hovoří pouze o zaorávání do polí. Během roku proběhne 7 turnusů. Kam se bude zaorávat tento odpad v období, kdy jsou všechna pole něčím oseta? Nebo v zimě, kdy je půda zamrzlá? Bude se tento odpad opět válet na obrovských hromadách na různých polích v blízkosti lidských příbytků i bez povolení? Tuto zkušenost již náš Obecní úřad ve Vrdech s touto firmou měl.

6/ Ačkoliv Rozptylová studie jasně hovoří o tom, že zápach zasáhne i oblasti několik km vzdálené, nikoho nezajímá kumulace znečištění ovzduší v souvislosti s firmou Ethanol Energy a.s.. Nikdo se nezabýval posouzením pachové zátěže třeba pro ulici Markovskou či pro okrajové části Vrdů. Zpracovatel jen napíše, že až si lidé budou stěžovat, bylo by vhodné vyměnit ventilátory za komínové.

Zápach zaznamenávají obyvatele Vrdů i Dolních Bučic.


 

Budu ráda, když mé připomínky budou zohledněny ve prospěch obyvatel Vrdů a Dolních Bučic.

S pozdravem Lenka Bochníčková

Větrná 362

285 71 Vrdy

tel: 731 527 855

lenkabochnickova@seznam.cz