Vyšlo nové číslo Obecních listů

09.12.2014 18:44

Článek z Obecních listů

Spolek pro zdravé Vrdy a rok jeho činnosti.

Je to již více než rok, kdy jsme se rozhodli, že nemůžeme přehlížet určitou lhostejnost ze strany vedení obce i většiny zastupitelů k životnímu prostředí v naši obci. Proto jsme sepsali petici Vážná obava o zdraví, životy a majetek občanů. Pod tuto petici se podepsalo ve velice krátkém čase téměř 600 občanů, za což zúčastněným touto cestou děkujeme.

Bohužel, obsah petice, která byla směrována Zastupitelstvu obce Vrdy, nebyl pochopen. Samou podstatou požadavků vyjádřených v petici bylo, aby se zastupitelé zastali svých občanů v otázce ochrany zájmů obyvatel a ochrany životních podmínek v obci. Leč ukřivdění zastupitelé si petici vyložili po svém – oni v tomto nemohou nic dělat , jim petice nepřísluší a postoupili petici právně příslušným orgánům. To by bylo nakonec i v pořádku. Až na to, že se zastupování občanů ani v nejmenším nechopili. A navíc, a to protiprávně, poskytli kompletní podpisové archy firmě Ethanol Energy a.s. Že to snad není možné!? Ačkoliv se to jeví jako absurdita, stalo se. A petiční výbor s tímto postupem zastupitelů bohužel nemohl nic dělat. A odpovědi orgánů státní správy měly téměř shodného ducha, že Ethanol Energy a.s. téměř nic neporušuje a že vynaloží značné prostředky na zlepšení /zřejmě toho, co neporušuje /.

Tento stav vyústil v jediný logický krok. K založení Spolku pro zdravé Vrdy, který má ze zákona vyšší pravomoci při prosazování ochrany životního prostředí. Spolek tak převzal od petičního výboru petici, aby mohl přesně pokračovat v prosazování jejích bodů.

A jak to vidíme nyní? Ethanol Energy a.s. opravdu vybudovala novou sušičku výpalků, plynovou kotelnu a zásobník na výpalky. Ono to ostatně byly již rozjeté investiční akce. Zatím jsou všechna nová zařízení ve zkušebním provozu, který byl našim bývalým starostou odsouhlasen v trvání jednoho roku. A právě díky délce zkušebního provozu, je otázka kontroly dodržování limitů ztížena.

Ale každý ví, zda v oblasti zápachu došlo ke zlepšení či ne.

A v  otázce překračování hluku firmou Ethanol Energy a.s. proběhla akreditovanými firmami již několikrát nezávislá měření hluku. Pokaždé prokázala téměř shodné výsledky se závěrem, že hlukové limity jsou stále zásadně překračovány. Zhruba o padesát procent!!! A nic se neděje. Kde je nějaké přijaté opatření vedení obce? Jak pracuje stavební úřad, když dostane jasné stanovisko od státního orgánu, že není dodržována projektová dokumentace? Ale takových otázek by bylo daleko více. Přitom již ve zkušebním provozu nově budovaného lihovaru, tedy před několika lety, byl provoz na základě překračování hlukových limitů zastaven. Dnes zřejmě nikomu kompetentnímu překračování hlukových limitů nevadí. Ale nám, jako občanům i jako členům spolku, ano.

Snad jen kouřivost komínu se zlepšila, což bohužel nelze potvrdit i v nočních hodinách. Pravdou ale je, že místo černého či šedého kouře máme nad obcí oblak páry z nové plynové kotelny. Prostě nové panorama obce Vrdy.

Na tomto místě se musíme důrazně ohradit proti tzv. zaručeným „pravdám“ o tom, že nám jako spolku jde jen a jenom o to, zastavit výrobu v EE a.s. Ne! Nám jde pouze o to, aby činnost EE a.s. a s ní související doprovodné jevy v žádném případě nepřesahovaly mantinely stanovené zákonem! Aby zastupitelstvo potažmo stavební úřad po firmě působící v katastru obce dodržování státem stanovených limitů vyžadovaly, a to bez pardonu.

Nyní k činnosti spolku. Máme fungující webové stránky, kam se naučili naši spoluobčané chodit, když chtějí vědět, co se v obci vůbec děje a jak spolek pracuje.

Za největší úspěch SPZV v tomto roce považujeme to, že jsme aktivně připomínkovali sklad tuhých průmyslových hnojiv v ZZN Polabí. Všechny naše připomínky byly zapracovány do projektu. Zatímco obec se nezmohla na nic, my jsme prosadili to, že budou ve skladu instalovány prachové filtry, bude pevnější střecha, hromady hnojiva se budou přikrývat, aby se neprášilo. Podlaha bude navýšena oproti terénu, aby se nemohla do hnojiva dostat voda ani při povodních. Proběhlo i posouzení z hlediska bezpečnosti.

Musíme bohužel přes veškeré naše úsilí přiznat částečnou porážku. Prozatím! Požadovali jsme totiž po obci revizi evakuačních směrnic pro školu a školky v návaznosti na specifická nebezpečí v souvislosti s činností EE a. s. Zastupitelstvo přijalo 1. července na náš podnět usnesení k urychlenému vypracování nového systému včasného varování pro obyvatelstvo. Jeho vypracováním byl pověřen místostarosta, který si sám stanovil termín do příštího zastupitelstva. Ani za téměř pět měsíců však obec varovný systém nemá. Jedná se o jasné nesplnění usnesení Zastupitelsva obce Vrdy.

Zúročením naší celoroční práce je ta skutečnost, že místopředsedkyně SPZV, paní Lenka Bochníčková, byla zvolena do zastupitelstva obce. Pozitivem je i to, že mezi novými zastupiteli jsou i další, kterým otázky řešené naším spolkem nejsou cizí.

Snad v novém volební období, kdy byl zvolen nový starosta a téměř polovina zastupitelstva je obměněna, máme naději, že se doposud přehlíživý postoj obce k našim připomínkám posune přinejmenším v postoj aktivně podporující. V to pevně doufáme!

Budeme i nadále bojovat proti všemu, co zhoršuje a může zhoršovat životní prostředí v našich obcích. Zároveň budeme rádi za jakékoli upozornění, připomínku, námět, spolupráci....

 

Spolek pro zdravé Vrdy