Obec si přiznala, že na jejím území je lihovar a nikoliv cukrovar. Podnikne kroky ke zvýšení bezpečnosti svých občanů.

02.07.2014 06:50

Na včerejším Zastupitelstvu obce Vrdy byl projednán mimořádně / na žádost Spolku pro zdravé Vrdy/ zařazený bod jednání. Týkal se toho, že správně nezafungoval  systém včasného varování obyvatelstva v případě požáru v Ethanol Energy a.s. dne 9.6.2014. Všichni přítomní se shodli na tom, že se takováto situace již nesmí opakovat. Přijali usnesení, které by mělo stanovit  povinnosti a kompetence vedoucích pracovníků OÚ v případě vzniku mimořádné události.. Budou osloveni odborníci z IZS, aby se vypracovaly aktuální evakuační plány pro školu a školky, Je nutné zvýšit informovanost občanů, jak se mají chovat v případě mimořádné události. Splněním tohoto bodu usnesení ZO byl pověřen pan místostarosta Ing. Mlynka.

Toto jsme jako spolek požadovali již delší dobu, teprve požár v lihovaru zastupitelům ukázal, že nelze přehlížet to, že máme v obci chemičku vyrábějící hořlavinu I třídy.

 Přesné znění  Usnesení č. 30/2014

ZO ukládá místostarostovi obce p. Ing. Miloši Mlynkovi, aby zajistil  zpracování systému  včasného varování občanů v případě mimořádných událostí v obci vč. evakuačních plánů a předložil tento dokument zastupitelstvu obce ke schválení.