Planá slova, žádné činy.

27.08.2014 07:21

Po pondělním Zastupitelstvu obce Vrdy, kterého se členové našeho spolku zúčastnili, jsme hluboce zklamáni osudem usnesení č.30/2014 z minulého zastupitelstva. Toto usnesení ukládalo místostarostovi ing. Miloši Mlynkovi vypracovat a předložit ZO ke schválení varovný systém pro obyvatelstvo v případě mimořádných událostí v obci. Včetně evakuačních plánů pro školu. Termín byl stanoven pro první část do 18.7.2014 a pro celé vypracování do příštího zastupitelstva.Jak si tedy vysvětlit, že tento bod nebyl vůbec zařazen na program jednání. A když jsme informaci o osudu tohoto varovného systému nedostali ani v informacích starosty /místostarosta byl ze ZO omluven/, byli jsme hluboce rozčarováni. Nejzajímavější na celém zastupitelstvu bylo to, že si zastupitelé schválili, že veškerá usnesení jsou průběžně plněna a ani jeden zastupitel se neptal po průběhu plnění tohoto usnesení. Spolek pro zdravé Vrdy je zřejmě jediný, komu na tomto záleží. Vzhledem k tomu, že pondělní ZO bylo s největší pravděpodobností dle slov pana starosty poslední v tomto volebním období, ptáme se. Znamená to, že pan místostarosta již nebude muset žádnému zastupitelstvu cokoliv předkládat? Obec zůstane nadále bez varovného systému pro obyvatelstvo, který by zohledňoval přítomnost chemické výroby v obci?

 

Zde naleznete dopisy, které obdržel pan starosta a místostarosta a rychlou odpověď pana místostarosty

    Vážený pane starosto!
     Žádám Vás tímto o vysvětlení, proč nebyl zařazen na program jednání ZO 25.8.2014 bod projednání  varovného systému pro obyvatelstvo, jak bylo uloženo usnesením č.30/2014? Vzhledem k tomu, že v programu nebyl tento bod vůbec zanesen, lze předpokládat, že nepřítomnost pana místostarosty na jednání ZO nebyl hlavní důvod. Jestliže by byl tento systém již vypracován, nic by ZO nebránilo v tom nastudovat ho a schválit či požadovat nějaké úpravy. Takto mám oprávněné obavy, že usnesení č.30/2014 bylo jen prázdným gestem. Což je nepochopitelné, neboť usnesení je zákon. A ačkoliv nebylo toto usnesení splněno, ZO dne 25.8.2014 schválilo, že všechna ustanovení jsou průběžně plněna. Chci znát tedy způsob, jakým  je usnesení č.30/2014 průběžně plněno.
     Dále Vás žádám o informaci, jakým způsobem se obec vyjádřila k přepracované dokumentaci na vybudování skladu na pevná hnojiva v ZZN Polabí a.s..
     Budu čekat na odpověď, která bude zveřejněna na našich stránkách.
     S pozdravem Lenka Bochníčková, místopředseda SPZV

     Vážený pane místostarosto, obracím se na Vás s následujícím dotazem. Usnesením č.30/2014 jste byl pověřen, aby jste zajistil zpracování systému včasného varování občanů v případě mimořádných událostí v obci vč. evakuačních plánů a předložil tento dokument zastupitelstvu obce ke schválení. Na zvukovém záznamu ze ZO lze i najít termín, který byl k tomuto usnesení  stanoven. Část do 18.7.2014 a vše do dalšího zastupitelstva. Tak se tedy ptám, jak je možné, že nebyl tento bod na jednání pondělního zastupitelstva vůbec zařazen? A kdy tedy předložíte vypracovaný systém ke schválení zastupitelstvu, když jak se vyjádřil pan starosta, bylo toto ZO s největší pravděpodobností poslední?
     Budu čekat na Vaši brzkou odpověď.
     Za Spolek pro zdravé Vrdy Lenka Bochníčková, místopředseda

Dobrý den paní Bochníčková,

 

v následujících řádcích se Vám pokusím odpovědět na vaše dotazy. Tak v první řadě, termín 18. 7. 2014 jsem si stanovil já sám a nechal jsem jej dát i do usnesení. Bylo to z toho důvodu, že část, za kterou v daném dokumentu by měla a potažmo i bude odpovědna obec nebo Obecní úřad byla před dokončením. K tomu, aby tento dokument mohl být schválený jako celek a splňoval by primární zadání, musí obsahovat i výňatky nebo odkazy na dokumenty jiných subjektů (Ethanol, ZŠ Vrdy, Goldbeck). Musím říct bohužel, ale v době čerpání dovolených se tato část dokumentu zatím nedotáhla a proto nebyl důvod, aby tento bod byl zařazen na jednání pondělního zastupitelstva. Velice důležité v tuto chvíli ale je, že proběhlo pracovní jednání, na kterém jsem si s vedením Ethanolu rozebral chybné postupy při posledním incidentu a předem a bez ohledu na tvorbu nové dokumentace jsme si stanovili postup vyrozumění při nenadálé události v Ethanolu vůči obci a my dále vůči občanům. Již by se nikdy neměla opakovat situace, že občané nebudou vyrozuměny nebo že budou vyrozuměny pozdě. Závěrem chci sdělit, že na dokumentaci pořád pracuji a doufám, že po dovolených se mi v co nejkratším čase podaří jej dokončit a předložit například Radě obce. Ta by mohla dokument tohoto typu na přechodnou dobu, například do doby řádného pracovního jednání zastupitelstva i schválit.

Dokument tohoto typu a významu je záležitost dlouhodobá a trvalá. Byl bych velice nerad, aby se něco uspěchalo. Vše musí vycházet ze zákona a vše musí být podloženo danými možnostmi, dvoustrannými dohovory a částečně i plánovanými i neplánovanými financemi.

Vše jsem byl připraven vysvětlit na pondělním zastupitelstvu, ale musel jsem se omluvit, ač nerad z nečekaných zdravotních důvodů. Přeji hezký den.

 

S pozdravem M. Mlynka